REGULAMIN WYNAJMU STUDIA CYNAMONOWE.COM

PAR. 1.

Właścicielem i podmiotem zarządzającym studiem fotograficznym Cynamonowe.com jest firma AWRJ Agnieszka Mandal, ul. Śnieżyczek 11A, 40-748 Katowice, numer NIP: 9542513284, REGON: 240431961 w niniejszym Regulaminie określanym jako Wynajmujący.

Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu studia określane są mianem Najemcy.

Głównym przeznaczeniem studia jest jego wynajem na realizację sesji fotograficznych. Dodatkowo studio może zostać udostępnione do innych celów m.in.: szkolenia, spotkania, warsztaty.

PAR. 2.

Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficznego wraz z wyposażeniem studyjnym obejmującym sprzęt oświetleniowy, meble i dekoracje.

Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wyposażenie studia zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzona mu przestrzeń nie uległa uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w studio podczas najmu (klienci, modele, wizażyści, asystenci, itp).

Wszelkie usterki należy zgłaszać bezzwłocznie podczas sesji.

Zabrania się przede wszystkim: a) niszczenia studia (brudzenie, zalewanie) b) wbijania gwoździ, wkręcania śrub lub innych elementów mocujących c) używanie w studio materiałów i środków łatwopalnych lub wydzielających szkodliwe opary d) używania lub stosowania preparatów wydzielających nieprzyjemne zapachy e) stosowania głośnej muzyki o natężeniu dźwięku przekraczającym 50 db. f) wynoszenia przedmiotów stanowiących wyposażenie studia poza jego obręb

Pomieszczenie i wyposażenie studia należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Oznacza to, że należy przenieść przesunięte meble oraz elementy dekoracyjne. Należy również posprzątać ewentualne odpadki nagromadzone podczas sesji.

Pięć minut przed końcem zarezerwowanego czasu obsługa wejdzie do studio aby poinformować o tym fakcie. Zakończeniem pracy w studiu uważa się moment, w którym wszyscy uczestnicy sesji opuszczają wynajmowaną salę.

Wynajmujący informuje, że w celach bezpieczeństwa i ochrony mienia na terenie całego studio prowadzony jest całodobowy monitoring. Najemca studia jest zobowiązany zawiadomić o tym fakcie osoby biorące udział w sesji.

Najemca zobowiązuje się do rekompensaty ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (klienci, modele, wizażyści, asystenci, itp.) według cen rynkowych.

Wynajmujący nie odpowiada za szkody po stronie Najemcy lub osób trzecich z nim współpracujących, związane z wykorzystaniem wynajmowanego sprzętu jak też następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób biorących udział w pracach w studio.

Jeżeli tematyka sesji zdjęciowej lub nagrania wymagać będzie użycia dodatkowych dekoracji (np. konfetti, sztuczny śnieg, brokat, świece, itp.) Najemca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Wynajmującego oraz zapłacenia 50 zł za sprzątanie, którego podejmie się Wynajmujący po opuszczeniu studia przez Najemcę.

PAR. 3.

Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.

W studiu nie można wykonywać zdjęć aktów oraz nagości zakrytej.

Wszystkie osoby przebywające w studiu w ramach najmu powinny być pełnoletnie lub posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna.

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia studia w przypadku gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu polskiego prawa.

Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Studio przez Najemcę lub osoby trzecie.

Wynajmujący nie odpowiada za jakość usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, jak również za utrudnienia związane z pracami firm przyległych (np. brak prądu lub wody spowodowany wyłączeniem przez firmy zewnętrzne, prace budowlane w okolicy)

W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, używania papierosów elektronicznych oraz zażywania alkoholu i innych używek.

PAR. 4.

Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg Cennika zamieszonego na stronie www.cynamonowe.com lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.

Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami brutto.

Minimalny czas wynajmu studia w godzinach 10:00-17:00 to 2 godziny.

Odwołanie rezerwacji wynajmu studia poniżej 24h przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 100% wg Cennika lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.

Odwołanie rezerwacji wynajmu studia pomiędzy 72-24h przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 50% wg Cennika lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.

Czas trwania wynajmu studia fotograficznego wraz ze sprzętem liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją, do ustalonej godziny zakończenia rezerwacji.

W razie spóźnienia lub wcześniejszego zwolnienia studia przez Najemcę, cena nie ulega zmianie.

W przypadku wydłużenia czasu trwania najmu, czas ten liczy się do momentu opuszczenia Studio przez ostatniego uczestnika sesji. Opłata za przedłużenie najmu naliczana jest zgodnie z Cennikiem wg wynajmu godzinowego. Opłaty należy dokonać niezwłocznie w kasie studia, gotówką lub kartą.

Przedłużenie najmu może nastąpić, gdy pozwala na to grafik rezerwacji.

O zmianie terminu rezerwacji studia należy poinformować Wynajmującego telefonicznie lub mailowo.

Wynajmujący ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamację należy złożyć na adres mailowy: cynamonowe.studio@gmail.com lub korespondencyjnie na adres AWRJ Agnieszka Mandal, ul. Śnieżyczek 11A, 40-748 Katowice. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni roboczych od otrzymania pisma.

PAR. 5.

Rezerwacji studia można dokonać:
* telefonicznie, +48519635973
* mailowo: cynamonowe.studio@gmail.com
* lub za pośrednictwem mediów społecznościowych: https://www.facebook.com/cynamonowestudio/, https://www.instagram.com/cynamonowe_studio_szklarnia/

Rezerwacja zostanie potwierdzona przez Wynajmującego tą samą drogą. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia oznacza to, że rezerwacja została złożona nieprawidłowo i została ona anulowana.

Płatności należy dokonać przelewem bankowym przed terminem wynajęcia lub kartą kredytową.

Dane osobowe wykorzystywane są tylko do zawarcia umowy wynajmu Studio.

PAR. 6.

Najemca rezerwując studio jest w pełni świadomy zasad zawartych w Regulaminie wynajmu studia fotograficznego Cynamonowe.com oraz zdaje sobie sprawę z konsekwencji nie wywiązania się z jego postanowień.

PAR. 7.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 czerwca 2023 roku.

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.

Kontakt

+ 48 519 635 973

UL. ŚNIEŻYCZEK 11A, KATOWICE PODLESIE

Studio: ul. Śnieżyczek 11A, Katowice Podlesie
Zarezerwuj termin: +48 519 635 973